Ordlista

Här hittar du ordlistorna till språkcaféerna som hålls av Kompis Sverige och Forumbiblioteken i Nacka hösten 2021 med tema demokrati.

Språkkunskaper (16 september)

Ordförråd - De ord man kan/känner till.

Modersmål - Det språk ett barn lär sig först.

Majoritetsspråk - Det språk som de flesta talar i ett land.

Minoritetsspråk - Språk som en mindre del av befolkningen talar i ett land.

Tvåspråkig - När man kan två språk mycket bra.

Lånord - Ord som har lånats in till ett språk från ett annat.

Besläktade språk - Språk som är släkt med varandra.

Uttrycka sig - Tala.

Språkfärdigheter - Kunskaper i språk.

Läsförståelse - Att man förstår det man läser.

Hörförståelse - Att man förstår det man hör.

 

Barns rättigheter (23 september)

Konvention - En form av överenskommelse. Alla länder som skrivit under en konvention är skyldiga att följa det som står i den.

Barnkonventionens artiklar Regler som slår fast barns rättigheter (alltså inte samma sak som en tidningsartikel där det går att läsa t.ex. nyheter).

Avtal - En formell överenskommelse som kan vara bindande, till exempel ett kontrakt (t.ex. ett hyreskontrakt).

Diskriminering (att diskriminera) - När någon behandlas sämre än andra.

Uttrycka sin mening - Att säga vad man tycker och känner.

 

Hämnd och förlåtelse (30 september)

Erkänna skuld/erkänna sig skyldig - Man förstår och berättar att man gjort något fel.

Skuldbelägga någon - Att säga att någon annan är skyldig/har gjort fel.

Känna hämndbegär - vilja hämnas.

Försonas - Försöka förlåta varandra och bestämma att man inte ska fortsätta konflikten.

Medla - Försöka få två personer/grupper att komma överens.

Inbördeskrig - Krig mellan grupper i samma land.

Förövare - En som begått ett brott eller gjort någon annan mycket illa.

Offer - Den som utsatts för ett brott eller dålig behandling.

Människans fria vilja (7 oktober)

Valfrihet - Att man kan välja det man vill.

Tvång - Att man tvingas/är tvungen att (måste) göra något man inte vill.

Plikt - Något man måste eller förväntas göra (t.ex. värnplikt – att göra militärtjänst).

Lyda - Göra det andra säger att man måste göra.

Underkasta sig ett beslut - Göra det som bestämts, även om man inte vill.

Individ - En viss person/människa.

Individuella rättigheter - Rättigheter som varje individ behöver ha.

Beslutsångest När man har mycket svårt att välja mellan två alternativ.

Frivilligt - Att man kan välja själv att göra något eller inte.


Pressfrihet och källkritik (14 oktober)

Press - Tidningar och tidskrifter.

Pressfrihet - Att tidningar kan publicera texter fritt.

Media/medier - Kanaler som förmedlar information (t.ex. TV eller en tidning).

Nyhetskälla - Där man får höra en om nyhet, t.ex. en tidning eller en webbsida.

Vara källkritisk - Att man funderar över om information är sann eller inte.

Fake news - (engelska) Falska/osanna/påhittade nyheter.

Desinformation - När någon ger osann information med flit/med avsikt.

Vinklad information - Att informationen bara beskriver en sida av en sak.


Religionsfrihet (21 oktober)

Utöva (en religion) - Hur man lever utifrån sin tro, t.ex. fasta, gå i en kyrka.

Religionsutövning - (substantiv) Hur man utöver sin religion.

(Religiös) övertygelse - En tro, mening, åsikt.

Livsåskådning - En uppfattning om livet, t.ex. religiös.

Konvertera - Byta religion.

Konvertit - En person som bytt religion.

Troende - Att man tror på en religion.