Digital vårsalong 2021

Det har funnits en lång tradition av att bjuda in/bereda plats på biblioteken för förskolor att visa upp sina alster från olika projekt.
Vi vill gärna vara en plats för att dela den kreativitet som finns hos barn och hur pedagoger jobbar med det uppdraget.
Biblioteket är en plats för att lyfta berättande i både text och bild, för barn så väl som för vuxna.

I Fisksätra har Barnens vårsalong en tradition som går många år tillbaka. Vårsalongen är en samlingsutställning för de lokala förskolornas kreativa arbete.
Nu är vi stolta att kunna erbjuda en digital vårsalong som samlar alster från förskolor i områdena kring både Fisksätra, Orminge och Nacka Forum.
Kanske startar vi en ny tradition?"

CONDORENS FÖRSKOLOR

Condorens förskolor består av förskolorna Kristallen, Hästhagen och Optimus och tillhör Järlahöjdens rektorsområde. De har under läsåret 20/21 arbetat med ett årslångt gemensamt projekt - Muntligt berättande. Barnens intresse har bestämt riktning och varje avdelning har gått sin egen unika väg. Genom dramatiseringar, illustrationer och andra typer av konstnärliga gestaltningar har de under året gjort egna framställningar av kända folksagor som på folksagans förtrollande vis förändras beroende på vem som berättar.


Kristallens förskola, Opal röd


Barnen på avdelningen Opal röd bearbetade sagan om Bockarna Bruse.


Hästhagens förskola, Tusenfotingen

Barnen på avdelningen Tusenfotingen bearbetade sagan om Rödluvan och Vargen. 


Vargen


Mormor och Rödluvan


Rödluvan står bredvid regnbågen


Ska du inte plocka lite blommor?


Och sen firade de i alla dagar


Då kramade Rödluvan Vargen


Rödluvan plockar fina blommor till mormor


När de var framme gick Vargen


Och sen kom den andra Vargen in


Vad stora öron du har


Det är för att jag ska kunna äta upp dig


Och sen dansade dom


Rödluvan och fågeln i trädet


Rödluvan, mormor, en hund och en igelkott


Läs om hur barnen på avdelningen Tusenfotingen arbetade med projektet: 


Hästhagens förskola, Masken

Hilmer och Aston och Gruffalon


Läs om hur barnen på avdelningen Masken arbetade med projektet: 


Optimus förskola, Turbinen

Vi hade en föreläsare som gav tips på olika folksagor och vi fastnade för en saga som heter ”Sagan om vanten”. Sagan handlar om den borttappade vanten där alla djuren vill bo, och vad som händer när gubben kommer på att han tappat sin vante. Det är en bra räknesaga, genom att räkna alla djuren som går in i vanten, den är uppbyggd på upprepning och rim. Berättelsen kommer ursprungligen från Ukraina.

Sagan om vanten

Läs om hur barnen på avdelningen Turbinen arbetade med projektet: 


Mer om muntligt berättande på Condorens förskolor

Muntligt berättande har genom mänsklighetens utveckling följt oss som en av de ursprungliga formerna för kommunikation. Det har knutit samman människor och deras erfarenheter, skapat gemenskaper och bevarat vår historia och påverkat framtiden.

I utbildningen i förskolan skapar det muntliga berättandet meningsfulla sammanhang där barnen tillsammans lär om omvärlden och delar upplevelser. Det ger barn utrymme att reflektera kring olika livsfrågor och att dela sina tankar med varandra. Undervisningen som utgår från berättande bidrar till att barnen känner sig lyssnade till och att de övar på att lyssna till andra. De övar även sin förmåga till samarbete och medkänsla, förmågor som är viktiga att bära med sig genom livet. Undervisningen bidrar också till att skapa en utbildningsmiljö som är trygg och inkluderande. Alla dessa delar ger barnen förutsättningar för att tillsammans skapa en framtid som präglas av välbefinnande, samhörighet och allas lika värde, det som brukar kallas en social hållbar framtid.

Inom Condorens förskolor använder vi i vår undervisning kreativitet och konst som verktyg för att fördjupa och omsätta kunskap. När vi ger barnen möjlighet att uppleva det andra skapat, ökar vi deras förmåga till att förstå andra, sig själva och sin omvärld. I projektet om muntligt berättande har barnen gestaltat sitt berättande i t ex skulptur, målning och drama. På så sätt har också projektet följt folksagans karaktär av att behålla sin kärna och förändra sig beroende på berättare.


FISKSÄTRA FÖRSKOLOR

I FN:s barnkonvention artikel 31 beskrivs vår skyldighet att ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet” och att vi ”ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.”

Inom enheten Fisksätra förskolor lägger vi stor vikt vid de estetiska lärprocesserna, inte minst skapandet. I många år har barnen i våra förskolor haft möjlighet att ställa ut sina alster på Fisksätra bibliotek men på grund av pandemin har det inte varit möjligt i år. I stället vill vi här presentera vår verksamhet – både konst och lite annat smått och gott – i en digital Vårsalong.
LILLA TOLLARE

Barnet som språkskapare genom Läslyftet

Vi på förskolan Lilla Tollare har under året arbetat medvetet och aktivt med att väva in litteratur mer i vår utbildning. Detta i relation till både den planerade undervisningen såväl som spontana. Förskolan har haft ett gemensamt projekt ”Barnet som språkskapare” som givetvis mynnat ut i olika fördjupningar på alla avdelningar.

På Lilla Tollare har den planerade undervisningen legat till grund för hur vi kan implementera litteratur som ett aktivt pedagogiskt verktyg och bryta normen mot läsvilor och en passiv aktivitet där barn inte inkluderas.

Under läsåret har hela förskolan genomgått en kompetensutveckling med syfte att stimulera och utveckla barns läs/skriv- och språkutveckling. Läslyftet har, genom olika moment, gett oss verktyg att utveckla våra lärmiljöer men även gett oss förutsättningar att granska oss själva. Vikten av pedagogers medvetenhet, kring språkutveckling ur olika perspektiv, går idag hand i hand med det förhållningssätt vi har mot våra barn. Vårt förhållningssätt speglar den barnsyn vi har, och den barnsyn vi har speglar vårt förhållningssätt. Här har Läslyftet skapat en samsyn pedagoger emellan vilket resulterat i ett arbete där alla pedagoger och barn möts genom litteraturen med utforskande och delaktighet i fokus.

Vi kan se hur detta arbete utvecklat oss, vår undervisning och vår förskola i helhet under detta läsår när litteraturen blivit ett givet pedagogiskt verktyg inom de olika projektinriktningarna med ”Barnet som språkskapare”.

Den höglästa boken är en mötesplats för barn och vuxna om, och när, vi använder den rätt. Läsning gör vi inte för att koppla av, det gör vi för att koppla på.


Yngre barn, Jollen

Bild

Bild

Bild

Vi har introducerat boken ”De tre bockarna bruse” genom att erbjuda den på olika sätt. 

Vi har haft högläsning och pratat om vad som händer på bilderna. Barnen har fått benämna och repetera orden. En ”bockarna bruse mötesplats” finns tillgänglig där barnen kan återberätta sagan själv och i samspel med varandra. Vi har dramatiserat sagan både med konkret materiel och utan samt placerat sagan på golvet så barnen kan gå en bildpromenad och reflektera kring bilderna. 


Yngre barn, Kobben

Alfons Åberg och Vem 


Yngre barn, Sjöstjärnan

Läs om hur barnen på avdelningen Sjöstjärnan arbetade med projektet: 


Äldre barn, Kompassen

Läs om hur barnen på avdelningen Kompassen arbetar med att förstärka litteratur i lärmiljön:


Äldre barn, Bläckfisken

Blinda Rödluvan och Vargen - skräckversionen

Blinda Rödluvan och vargen - sagofilmen

Läs om hur barnen på avdelningen Bläckfisken arbetade med projektet: 


Äldre barn, Havsbrisen

Läs om hur barnen på avdelningen Havsbrisen arbetade med projektet: 


Det börjar med luftballongen


Mamma Mu och Kråkan firar jul:


Gunga:

Medverkande förskolor:

CONDORENS FÖRSKOLOR

FISKSÄTRA FÖRSKOLOR

LILLA TOLLARE