Digital vårsalong 2021

Det har funnits en lång tradition av att bjuda in/bereda plats på biblioteken för förskolor att visa upp sina alster från olika projekt.
Vi vill gärna vara en plats för att dela den kreativitet som finns hos barn och hur pedagoger jobbar med det uppdraget.
Biblioteket är en plats för att lyfta berättande i både text och bild, för barn så väl som för vuxna.

I Fisksätra har Barnens vårsalong en tradition som går många år tillbaka. Vårsalongen är en samlingsutställning för de lokala förskolornas kreativa arbete.
Nu är vi stolta att kunna erbjuda en digital vårsalong som samlar alster från förskolor i områdena kring både Fisksätra, Orminge och Nacka Forum.
Kanske startar vi en ny tradition?"

CONDORENS FÖRSKOLOR

Condorens förskolor består av förskolorna Kristallen, Hästhagen och Optimus och tillhör Järlahöjdens rektorsområde. De har under läsåret 20/21 arbetat med ett årslångt gemensamt projekt - Muntligt berättande. Barnens intresse har bestämt riktning och varje avdelning har gått sin egen unika väg. Genom dramatiseringar, illustrationer och andra typer av konstnärliga gestaltningar har de under året gjort egna framställningar av kända folksagor som på folksagans förtrollande vis förändras beroende på vem som berättar.


Kristallens förskola, Opal röd


Barnen på avdelningen Opal röd bearbetade sagan om Bockarna Bruse.


Hästhagens förskola, Tusenfotingen

Barnen på avdelningen Tusenfotingen bearbetade sagan om Rödluvan och Vargen. 


Vargen


Mormor och Rödluvan


Rödluvan står bredvid regnbågen


Ska du inte plocka lite blommor?


Och sen firade de i alla dagar


Då kramade Rödluvan Vargen


Rödluvan plockar fina blommor till mormor


När de var framme gick Vargen


Och sen kom den andra Vargen in


Vad stora öron du har


Det är för att jag ska kunna äta upp dig


Och sen dansade dom


Rödluvan och fågeln i trädet


Rödluvan, mormor, en hund och en igelkott


Läs om hur barnen på avdelningen Tusenfotingen arbetade med projektet: 


Hästhagens förskola, Masken

Hilmer och Aston och Gruffalon


Läs om hur barnen på avdelningen Masken arbetade med projektet: 


Optimus förskola, Turbinen

Vi hade en föreläsare som gav tips på olika folksagor och vi fastnade för en saga som heter ”Sagan om vanten”. Sagan handlar om den borttappade vanten där alla djuren vill bo, och vad som händer när gubben kommer på att han tappat sin vante. Det är en bra räknesaga, genom att räkna alla djuren som går in i vanten, den är uppbyggd på upprepning och rim. Berättelsen kommer ursprungligen från Ukraina.

Sagan om vanten

Läs om hur barnen på avdelningen Turbinen arbetade med projektet: 


Mer om muntligt berättande på Condorens förskolor

Muntligt berättande har genom mänsklighetens utveckling följt oss som en av de ursprungliga formerna för kommunikation. Det har knutit samman människor och deras erfarenheter, skapat gemenskaper och bevarat vår historia och påverkat framtiden.

I utbildningen i förskolan skapar det muntliga berättandet meningsfulla sammanhang där barnen tillsammans lär om omvärlden och delar upplevelser. Det ger barn utrymme att reflektera kring olika livsfrågor och att dela sina tankar med varandra. Undervisningen som utgår från berättande bidrar till att barnen känner sig lyssnade till och att de övar på att lyssna till andra. De övar även sin förmåga till samarbete och medkänsla, förmågor som är viktiga att bära med sig genom livet. Undervisningen bidrar också till att skapa en utbildningsmiljö som är trygg och inkluderande. Alla dessa delar ger barnen förutsättningar för att tillsammans skapa en framtid som präglas av välbefinnande, samhörighet och allas lika värde, det som brukar kallas en social hållbar framtid.

Inom Condorens förskolor använder vi i vår undervisning kreativitet och konst som verktyg för att fördjupa och omsätta kunskap. När vi ger barnen möjlighet att uppleva det andra skapat, ökar vi deras förmåga till att förstå andra, sig själva och sin omvärld. I projektet om muntligt berättande har barnen gestaltat sitt berättande i t ex skulptur, målning och drama. På så sätt har också projektet följt folksagans karaktär av att behålla sin kärna och förändra sig beroende på berättare.


FISKSÄTRA FÖRSKOLOR

I FN:s barnkonvention artikel 31 beskrivs vår skyldighet att ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet” och att vi ”ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.”

Inom enheten Fisksätra förskolor lägger vi stor vikt vid de estetiska lärprocesserna, inte minst skapandet. I många år har barnen i våra förskolor haft möjlighet att ställa ut sina alster på Fisksätra bibliotek men på grund av pandemin har det inte varit möjligt i år. I stället vill vi här presentera vår verksamhet – både konst och lite annat smått och gott – i en digital Vårsalong.
ORMINGE FÖRSKOLOR

Utställning på väg!!

Medverkande förskolor:

Condorens förskolor

Fisksätra förskolor

Orminge förskolor